תקופת התקשרות מינימלית לקבלת לידים דיגיטלים:תנאי התקשרות בין נותני שירותים לאתר


אתר "שפץ-לי" של שירות קבוצת טופז ("האתר") הינו מוקד טכנולוגי מרכזי לשירות לבית ולמשפחה, הכולל אפשרויות שימוש באמצעות האתר,


האתר מהווה פלטפורמה ליצירת קשר בין נותני שירותים בתחומים שונים לבין צרכנים המעוניינים בשירותיהם.


תנאי התקשרות אלו (תנאי ההתקשרות") מהווים הסכם מחייב בין כל נותני השירותים המתקשרים עם האתר\חברה ואשר פרטיהם נמסרים לצרכני האתר או שפרטי צרכני האתר נמסרים להם כל נותן שירות אשר הפקיד בידי האתר פיקדון כאמור מטה, מתחייב בעצם הפקדת הפיקדון כי קרא הסכם זה וכי תנאיו מחייבים אותו.


תנאי התקשרות אלו יעודכנו מעת לעת, ובכל עת יחייב את נותן השירות הנוסח שיהיה באתר באותה עת רלוונטית, כפי שעודכן על ידי האתר. אנא בדקו את תנאי ההתקשרות באתר באופן רצוף, על מנת לוודא שהינכם מכירים ומסכימים לתנאי ההתקשרות העדכניים החלים עליכם.


בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים אלו או כל נושא אחר, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה, בכתובת הדוא"ל Topazgroup25@gmail.com


אופן פעילות האתר והשימוש בו


האתר מאפשר לגולשי האינטרנט הזקוקים לשירות או תיקון תקלה כזו או אחרת (להלן "הצרכן") לפנות למוקד השירות שבאתר או לפנות באמצעות מסרון (SMS) או אף ליצור קשר באמצעות זיהוי דיבור או באמצעות המוקד הטלפוני של האתר ולהתחבר לנותן השירות הזמין והפנוי, ככל שהוא רלוונטי לפנייתם.

נותני השירותים שיופנו לצרכן  יהיו מי שהאתר קבע שהם נותני השירותים האיכותיים והזמינים ביותר לפי שיקול דעת האתר בלבד, ובהתחשב בנתוני ודרישות הצרכן, נתוני נותן השירות, זמינותו למתן השירות הנדרש ותגובות קהל הצרכנים על נותן השירות הרלוונטי.

הצרכן יוכל לפנות לאתר באמצעים שונים ולבקש לקבל שירות מסוים. האתר יצור קישור מיידי לנותני השירות שיבחרו על ידו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות משלוח מסרון (SMS) לנותן השירות עם הודעה הכוללת את הפרטים המאפשרים תקשורת ישירה עם הצרכן, ככל שאלו ימסרו על ידי הצרכן.

הצרכן יוכל לפנות לאתר באחד משני מסלולים, לבחירתו:


המסלול הקבלנים – במצב כזה יצור האתר קשר עם נותן שירות נבחר אחד, יעביר לידיעתו את פרטי הצרכן ונותן השירות יהיה אחראי להענקת שירות לצרכן כמוסכם ביניהם. יובהר שגם במקרה כזה עשויים מספר נותני שירות לקבל מסרון על הפניה. נותן השירות שיתקשר לצרכן בחוזר לפי מספר הטלפון הנמצא בהודעה. יקושר מיידית לצרכן באמצעות המערכת, הוא יהיה הספק הבלעדי שהאתר סיפק לצרכן וכל יתר נותני השירות שיפנו לאחר מכן לא יקושרו אלא יקבלו הודעה כי הפניה בטיפול. מובהר כי נותן השירות על פי מסלול זה ישלם לאתר לפי התעריף הרלוונטי (תשלום בגין יצירת קשר בלעדי וכן תשלום סמלי ומופחת בגין הפניה בלעדית שלא נוצלה על ידי נותן השירות, הכל כמפורט בדף עדכון הנושאים באתר).

המסלול לבקשות שירות – עם בחירתו במסלול זה יעביר האתר לצרכן מספר פניות מנותני שירות ויעביר מידע לנותני השירות הנכללים ברשימה על פרטי הצרכן כפי שימסרו על ידו. במקרה כזה, נותן השירות יהיה אחראי ליצור קשר ישיר עם הצרכן ולהציע לו את שירותיו לביצוע העבודה או השירות הנדרשים.

המערכת הממוחשבת פועלת על בסיס אלגוריתם שבשליטת האתר בלבד ואשר נקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של חברת טופז

למען הסר ספק, האתר אינו מתחייב בדרך כלשהי כי האתר יציג בפני הצרכנים תוצאות כאלו ואחרות או ימסור הודעות כאלו ואחרות לנותן השירות וכן אינו מתחייב, כי נותן שירות כזה או אחר יכלל בכל פעם בה מבקש גולש בעל מקצוע בתחום הרלוונטי או בהיקף כזה או אחר של פעמים.

חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק ונותן השירות (או כל צד שלישי) שיפעל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:

הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר;

איסוף כל מידע שהוא על בעלי המקצוע שרשומים לאתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם וכו');

כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר, בכתב);

פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר.

מבנה האתר, חזותו, תכניו, השירותים שבו (בין אם תוכנם ובין אם מידת זמינותם), בעלי המקצוע ונותני השירות הנכללים בו, הפרסומות וכל עניין אחר בו נתונים לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. האתר לא יהיה אחראי לכל טוענה או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר כאמור או שינויו.

 


הצהרות והתחייבויות נותן השירות


נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מוסמך לפעול בתחום בו הוא מעניק שירות, אוחז בכל רישיון ו/או היתר ו/או ניסיון הנדרש ממנו, לשם כך על פי כל דין ו/או דרישה של גוף מוסמך בתחום השירות, עומד בכל הדרישות, תקנות, הוראות, חובות וכיו"ב בתחום השירות והוא האחראי הבלעדי למילויין המלא והמדויק של דרישות אלו.

נותן השירות לא יפר כל זכות צד שלישי שהוא ו/או כל חוק במסגרת ביצוע עבודתו עבור הצרכן.

נותן השירות יספק לצרכנים את שירותיו באופן המקצועי, המהימן והאמין ביותר. המחיר אותו יגבה נותן השירות מהצרכן יהיה מחיר הגון וסביר כמקובל בתחום.

נותן השירות יקיים את כל התחייבויותיו כלפי הלקוחות במלואן ובמועדן (לרבות איכות החומרים, לוח הזמנים, מפרט העבודה, תשלומים ותעריפים ו/או כל עניין אחר שיוסכם עליו ביניהם). נותן השירות אף יידע את הצרכן על כל נתון מהותי לשירות וכן על מחיר השירות, ולא ישנה נתונים המתייחסים לשירות או למחיר בלי קבלת הסכמת הצרכן מראש. נותן שירות אף ישמור על הניקיון ויחזיר את סביבת העבודה לאחר ביצוע השירות לקדמותה כשהיא מסודרת ונקייה.

נותן השירות יעסיק רק אנשי מקצוע מקצועיים ומיומנים ויהיה מבוטח באופן סביר (לרבות עובדיו ועבודתו).

נותן השירות ישמור על כללי האתיקה, הנימוס והכבוד כלפי הצרכנים ולא יפגע בהם או יפעל באופן שעלול לגרום להם לא להיות מרוצים מהשירות אותו סיפקו נותן השירות או האתר.


נותני השירות יוכלו, לפי שיקול האתר וההסכמה בין הצדדים, לקבל מסגרת אשראי (קרדיט) או יתבקשו להפקיד מראש בידי האתר סכום תשלום ("התשלום"). סכום החיוב הראשון יהיה לא פחות מ 350 ש"ח, או כל סכום אחר גבוה יותר שהגדיר נותן השירות על פי בחירתו. לא יכלל נותן השירות בין אלו אשר מקבלים את פרטי הצרכנים מהאתר. החיוב יבוצע בכפוף למגבלות החיוב שהצרכן יגדיר בכתב או במקום המתאים לכך באתר כמו לדוגמא סכום מקסימום לחודש. התשלום כפי שיהיה בכל עת יהיה שייך לאתר ולא ניתן יהיה לקבלו או כל חלק ממנו בחזרה. ניתן יהיה לקבל קריאות שירות שתגענה מהמשתמשים, באם תגענה, עד לסיום סכום התשלום. במקרה ונותן השירות יבקש לסיים את ההתקשרות יהיה רשאי לנצל את התשלום רק לשם קבלת קריאות בהתאם ליתרה ולתעריף הקריאות, אך לא יהיה זכאי לקבל את התשלום בחזרה. 

חיוב כרטיס נותן השירות יחושב על פי פניות שנותן השירות קיבל . תעריף הפניות יקבע על ידי האתר מעת לעת ויפורסם בדף עדכון הנושאים באתר בהתאם לכל נושא רלוונטי.

נותן שירות שלא הגדיר עצמו כלא זמין, יהא חייב בתשלום ביחס לכל פניה שקיבל, אף אם לא נענה על ידי הצרכן ו/או לא הגיע עם הצרכן לכדי הסכמה על אספקת השירות.

נותן השירות יוכל לשלם לאתר ולהפקיד בידיו את התשלום בכל אמצעי תשלום שמופיע באתר

התשלום מושקע במלואו ומשמש ליצירת קריאות שירות על ידי שימוש במדיות ובכלים טכנולוגיים, פרסומיים וחברתיים והוא ישמש מדד ליצירת תקציב קריאות (להלן: "התקציב"). מהתקציב יקוזזו כל החיובים בהם מחוייב נותן השירות על פי מדיניות האתר, כמפורט בדף עדכון הנושאים באתר.

עם התשלום יראו אתכם כאילו קראתם מסמך זה כולו ונתתם את הסכמתם המפורשת לכל האמור בו. אם אינכם מסכימים לכך – אנא אל תפקידו תשלום בחשבונכם באתר.

אחריות האתר והגבלתה

האתר אינו מתחייב ולא יהיה אחראי בדרך כלשהי למשלוח קריאת שירות מסוימת או למשלוח קריאות שירות בכלל לנותן שירות כזה או אחר ולא למסירת פרטי נותן שירות כזה או אחר ללקוח המחפש נותן שירות בנושא מסוים. מסירת פרטי הצרכן ו/או נותן שירות תעשה אך ורק לפי האלגוריתם שיקבע האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה על קידום של נותני שירות אחרים על פי האלגוריתם או מכל סיבה אחרת שהיא.     

נותן השירות מודע לכך שבאתר ובתכניו עלולות ליפול טעויות, שגיאות, אי הבנות, אי דיוקים, חסרים או אי התאמות מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף זה: "טעות") ואין ולא יהיו לו טענות כלשהן בקשר לכך. בכל מקרה של טעות, הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשות נותן השירות יהיה הודעה לאתר על הטעות ותיקונה על ידי האתר בהקדם.   

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לנותן השירות ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהצגת נותן השירות, השירותים המסופקים על ידו ו/או תעריפיו ו/או כתוצאה משימוש כלשהו באתר, בתכניו ובמידע המוצג באמצעותו, לרבות אך לא רק כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם עקב נתון ו/או תוכנה ו/או שירות מקוון ו/או מוצר ו/או תעריף המופיע באתר או שאינם מופיעים בו. 

נותן השירות יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן שייגרמו למי מהצרכנים, בין אם על ידו ובין על ידי אחרים מטעמו  ו/או לכל טענה של לקוח כלשהו תוך כדי ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו ו/או של העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו כולל כל קבלן משנה שלו ("נזק").

נותן השירות ישפה את האתר ו/או מי מטעמו על כל הוצאה ו/או תשלום ו/או פגיעה או נזק אחרים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו עקב נזק כהגדרתו לעיל, לרבות כל פסק דין ו/או החלטה ו/או הוצאה אחרת, מיד עם הודעתו הראשונה בכתב של האתר לפי פרטי נותן השירות השמורים אצלו. האתר מתחייב כי יעביר לידיעת נותן השירות כל דרישה שתובא לידיעתו ואשר יש בה כדי להטיל על נותן השירות ו/או האתר אחריות כלפי הצרכן ו/או כל צד שלישי. נותן השירות ייקח על עצמו את ניהול כל ההליכים והאתר יסייע בידיו להתגונן ככל שלא יהיה בכך כדי להטיל עליו עלויות שלא יכוסו על ידי נותן השירות, מראש.

אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק, באופן יזום או שאינו יזום, לרבות לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת שתראה לנציגי האתר נחוצה בנסיבות ולא תהיה לנותני השירות כל טענה עקב כך. כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.

האתר אינו מתחייב, אינו יכול להתחייב ואף לא יהיה אחראי כי לא תהיה כל תקלה מסוג כלשהו בפעולת האתר, כי כל שירותי אתר יהיו זמינים בכל עת וכן אינו יכול להתחייב כי האתר יפעל באופן תקין כל ימי השנה בלא כל הפסקה.

בפרק זה (אודות אחריות האתר) ובפרק הבא (אודות הזכויות באתר), לפי העניין, "האתר" לרבות בעליו, מפעיליו, עובדיהם ו/או נציגיהם.

 

זכויות קניין וקניין רוחני


כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים (לרבות מאגר נתוני בעלי המקצוע הרשומים אצלו) שייכות לאתר בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.

אין בדבר הקשור בהסכם התקשרות זה ו/או בהתקשרות עצמה ובביצועה כדי להעניק לנותן השירות רישיון שימוש כלשהו בקניין ובקניין הרוחני של האתר, אלא אם נאמר במפורש ובכתב אחרת.

 


תקופת ההתקשרות וסיומה


ההתקשרות בין נותן השירות לאתר תהיה החל ממועד בו נותן השירות יבצע את התשלום.  

נותן השירות מאשר כי ידוע לו כי החברה תפעל ותשקיע לקידום קריאות השירות לפעילותו בהתבסס על ההזמנה. לפיכך אין אפשרות כלל לבטל את ההזמנה. עם זאת, נותן השירות רשאי להפסיק את ההתקשרות עם האתר בכל עת, אך לא יוכל לקבל את התשלום ששילם לידיו אך יוכל לקבל קריאות שירות ככל שתגענה וככל שיהיה מעוניין בכך ועד למיצוי מכסת הקריאות המגיעה. 

האתר אף הוא רשאי בכל עת לסיים את ההתקשרות עם כל נותן שירות, לפי שיקול דעתו ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 


שונות


הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן השירות או מישהו מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם נותן השירות לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של נותן השירות בלבד ולא יהיו בינם ובין האתר כל יחסי עובד מעביד.

האתר יהיה רשאי בכל עת להסיר ו/או להוסיף ו/או לשנות כל תוכן המופיע באתר ולנותן השירות לא תהיה כל טענה בעניין זה, בין אם הודיע על כך מראש ובין אם לאו.

הסכם התקשרות זה ידון לפי חוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה ו/או כל התקשרות אחרת בין האתר לחברה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז ראשון לציון

אין בשימוש באתר כדי ליצור בדרך כלשהי קשרי יזמות, שותפות, העסקה או סוכנות בין נותן השירות לבין האתר. האתר לא יחשב נציגו של נותן השירות ונותן השרות לא יתחייב בשם האתר, אלא וככל שהוסכם אחרת.

רק האתר יהיה רשאי בכל עת למכור את השליטה בו ו/או את פעילותו ו/או את נכסיו, רובם ו/או חלקם בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את הסכם זה לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב' ובלבד שאותו גוף יקח על עצמו את כל התחייבויות האתר.

האתר יהיה בכל עת רשאי לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו אף בלי מתן הודעה לנותן השירות על כך.

הסכמה של מי מהצדדים או מי מטעמו לסטות מתנאי ההתקשרות במקרה מסוים ובתנאים המפורטים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ככל שחלק כלשהו מהסכם התקשרות זה ייקבע כלא תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי כל חלק שנשלל תוקפו או שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כאילו הוחלפו בחלק מקביל תקף ואכיף שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי הסכם  ההתקשרות יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה.

נותן השירות מאשר לאתר להעביר לו הודעות שיווקיות באמצעות דוא"ל ובאמצעות מסרונים

כל הזכויות שמורות לחברת TOPAZ GROUP
ט.ל.ח